Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky provozované společností AutoComSoft s.r.o (dále jen také jako „obchodní firma“ nebo „prodávající“) upravují vztah mezi obchodní firmou a kupujícím.

Prodávající

AutoComSoft s.r.o.
Na Petřinách 313/88
Praha 6
162 00
IČ: 27433633

DIČ: CZ27433633

Zapsáno v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 112226

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AutoComSoft, s.r.o., se sídlem Na Petřinách 313/88, Praha 6, IČ: 27433633, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 112226 a kupujícího (spotřebitele, podnikatele, státní instituce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo smlouvou občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo smlouvou občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (závazné objednávky). Odchylná ujednání v kupní smlouvě (závazné objednávce) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající seznámil kupujícího před uzavřením kupní smlouvy se základními informacemi vztahujícími se k němu samotnému, ke zboží a službám, k cenám, nákladům a platbám, právům z vadného plnění a právu na stížnost, k době trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení, jakož i k právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupující potvrzuje, že se s těmito informacemi, které jsou dále podrobně popsány v těchto obchodních podmínkách, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a případné dotazy a upřesnění mu byly zcela a v celém rozsahu zodpovězeny.

Prodávající seznámil kupujícího v souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku v platném znění, zejména se:

a) svojí totožností:

b) označením zboží nebo služby

c) cenou zboží nebo služby

d) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění

e) náklady na dodání, pokud tyto náklady nelze stanovit předem a údajem o tom, že mohou být účtovány dodatečně

f) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, o právu ze záruky a o dalších podmínkách pro uplatnění těchto práv

g) údajem o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

h) údajem o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření

i) údajem o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy,

a zároveň také v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku v platném znění, zejména s:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údajem o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě smlouvy s opakujícím se plněním, nejkratší dobou, po kdy bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakující se plnění, údajem o ceně nebo způsobem jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaji o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písm. b),

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g) údaji, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácení zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) údaji o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jede-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaji, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

j) údaji o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

Objednávka zboží


Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury 
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou
- platba kartou v případě elektronické verze. Pokud bude zvolena "doprava zdarma" v případě dodávky poštou nebo PPL bude přepravné automaticky započítáno na dobírku spolu se zbožím.


Ceny jsou smluvní

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Formulář o odstoupení je možné stáhnout na stránkách provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasílá žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů viz. ochrana osobních dat.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Není-li těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou ujednáno něco jiného, řídí se práva a povinnosti účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Reklamační řád

V případě, že potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našem emailu.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou nebo vyzvednuto u prodávajícího osobně, zašlete nebo jinak doručte výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele, reklamační řád je přílohou těchto obchodních podmínek.

V Praze dne 10.11.2021

DODATEK č. 1

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy AutoComSoft, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy AutoComSoft, s.r.o. se doplňují o následující:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc udělenou zástupci.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

Podle č. 112/2016 Sb, o evidenci tržeb v platném znění je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze dne 10.10.2021

                                                                                               AutoComSoft, s.r.o.

                                                                                               Jan Svoboda

DODATEK č. 2

Ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy AutoComSoft, s.r.o. 

Tyto obchodní podmínky platí též pro užívání a nákup prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mojeserviska.cz (dále jen „internetový obchod), provozované společností AutoComSoft s.r.o (dále jen také jako „obchodní firma“) a upravují vztah mezi obchodní firmou a kupujícím.

Zbožím se rozumí též:

Elektronická servisní knížka pro majitele vozidel

Zákazník:

Uživatel PROFI (kupující) – přístup do elektronické servisní knížky je zpoplatněn, cena je uvedena v ceníku, zápisy provedené v servisní knížce budou označeny jako PROFI

Uživatel AMATER (kupující) – přístup do elektronické servisní knížky je zdarma, zápisy provedené v servisní knížce budou označeny jako AMATER

Podmínky ochrany osobních údajů: se řídí podmínkami dále uvedenými s těmito výjimkami:

Čl. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

V souvislosti s plněním Vaší objednávky správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a anebo údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a které jsou nezbytné pro splnění Vaší objednávky.

V souvislosti s touto službou zákazník dává souhlas s poskytnutím těchto údajů:

PROFI služba:

AMATER služba:

OSOBNÍ ÚDAJE VÝŠE UVEDENÉ NEBUDOU PŘEDÁVÁNY ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ (NAPŘ. DOPRAVCŮM, POSKYTOVATELŮM PENĚŽNÍCH SLUŽEB, APOD.) a budou uchovávány prodávajícím po dobu nezbytnou pro plnění služby dle objednávky, v souladu s platnými právními předpisy o archivaci.

V Praze dne 10.10.2021

                                                                                               AutoComSoft, s.r.o.

                                                                                               Jan Svoboda

Dodatek č. 3

Přístup do elektronické databáze diagnostických postupů VIS online na adrese https://diagnostics.vis4vag.com je omezen na dvacet zobrazení unikátních postupů za jeden kalendářní den. V případě zjištění zakázaného vytěžování databáze bude uživateli přístup do databáze odebrán bez nároku na vrácení kupní ceny.

V Praze dne 10.10.2021

                                                                                               AutoComSoft, s.r.o.

                                                                                               Jan Svoboda

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AutoComSoft s.r.o. IČ: 27433633 se sídlem Na Petřinách 313/88 Praha 6 162 00 dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: AutoComSoft s.r.o., sídlo Praha 6, Na Petřinách 313/88, adresa provozovny U Kolejí 16/51 info@pc-autodiagnostika.cz, tel.  602111248.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.10.2021.

V Praze dne 10.10.2021

                                                                                               AutoComSoft, s.r.o.

                                                                                               Jan Svoboda